Vaše zájmy jsou pro nás na prvním místě.

Jsme nezávislá advokátní kancelář, která si prošla stovkami soudních sporů a jiných řízení. Svému řemeslu rozumíme a oboustranné podání ruky je pro nás zárukou dodržení slibu.

Našimi hodnotami jsou loajalita, spolehlivost a smysl pro detail. Advokacie je pro nás více, než práce. Poskytujeme bezplatné právní služby Nadačnímu fondu Emil a jsme zapsáni v registru poskytovatelů bezplatné právní pomoci obětem trestných činů.

„Advokátní kancelář Zahuta Legal svými právními službami přispěla k hladkému průběhu World Games Prague 2016 – Světových her handicapované mládeže, kterých byl nadační fond organizátorem a které pro něj byly klíčovým projektem. Děkujeme za téměř pětileté partnerství, které nadačnímu fondu Emil již mnohé přineslo.“
– Nadační fond Emil

Naše služby

Jsme specialisté na obchodní, trestní, občanské a insolvenční právo, ale poskytneme vám prvotřídní služby i v ostatních oblastech práva.

§

Obchodní právo

Rádi vám zajistíme poradenství v oblasti vymáhání pohledávek, zakládání obchodních společností a družstev, zajišťování změn v obchodních společnostech včetně zápisů v obchodním rejstříku, organizace a řízení valných hromad nebo přípravy veškeré smluvní dokumentace.

§

Pracovní právo

Chráníme práva zaměstnanců i zaměstnavatelů, zajistíme ukončení pracovního poměru nepoctivých zaměstnanců, ochranu před nezákonnou výpovědí ze strany zaměstnavatele, ochranu před diskriminací, přípravu smluvní dokumentace.

§

Trestní právo

Zajistíme právní zastoupení a obhajobu ve všech fázích trestního řízení, řešení trestního stíhání takzvanými odklony, zastupování poškozených a vymáhání vzniklých škod.

§

Občanské právo

Zajistíme pro vás vymáhání pohledávek, zastupování v řízení před soudy, přípravu veškeré smluvní dokumentace, poskytnutí úschov, právní vztahy k nemovitostem, zastupování v řízeních o rozvod manželství, výživné, péči o děti i vypořádání společného jmění manželů, spory z rozhodčích doložek a zajišťování práv spotřebitelů.

§

Insolvenční právo

Zpracujeme dlužnické i věřitelské insolvenční návrhy, komplexní zpracování oddlužení, obranu před šikanózními insolvenčními návrhy, přihlašování pohledávek včetně doporučení pro maximalizaci jejich uspokojení, zastupování v incidenčních sporech.

§

Přestupkové právo

Zastoupíme vás v řízení o přestupcích či správních deliktech.

Jak probíhá spolupráce?

Osobní setkání

V průběhu první schůzky se seznámíme s vaším problémem a navrhneme odpovídající řešení. Přiblížíme vám pozitiva i možná rizika a cenu za poskytnutí právních služeb. Rozhodnutí, zda stvrdíme spolupráci a vybudujeme partnerství je pouze na vás.

Převzetí právního zastoupení

Při práci se soustředíme na výsledek. Vycházíme z pečlivé a svědomité přípravy, při které klademe důraz na zohlednění veškerých skutečností a propracovanou argumentaci. Jsme kreativní, precizní a neděláme kompromisy.

Kriticky zhodnotíme problém, zanalyzujeme dopadající normy, rozhodovací praxi soudů a provedeme potřebné úkony k vymožení vašeho práva.

Dlouhodobá spolupráce

Vždy od nás můžete očekávat komplexní podporu a špičkový právní servis. Získáte spolehlivého a stabilního partnera, který bude vaše záležitost řešit rychle a efektivně.

„Advokátní kancelář Zahuta Legal zajišťuje naší společnosti kompletní právní servis. Služby jsou poskytovány vždy k naší spokojenosti a zahrnují veškerou péči související s naší developerskou činností.“
– Ivainvest s.r.o.

Finanční odměna

Bezplatná úvodní konzultace

Úvodní konzultaci v rozsahu 20 minut poskytujeme bezplatně. Konzultace vedeme efektivně, abyste si vždy odnesli veškeré informace, které potřebujete k dalšímu rozhodnutí.

Konzultace nad rámec bezplatného úvodního setkání jsou zpoplatněny sazbou 1 000 Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu. Jste našimi partnery, proto neúčtujeme drobná překročení limitů.

Cena právních služeb

Následná cena za právní služby se odvíjí podle okolností případu a obvykle se stanovuje dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti dle tzv. advokátního tarifu. Existuje více druhů určení odměny. Výběr vhodného způsobu je vždy výsledkem vzájemné dohody.

Více o způsobech určení odměny
Smluvní odměna časová

je odměna, kdy nám platíte sjednanou částku podle počtu hodin právní služby. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit.

Smluvní odměna úkonová

je odměna stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby, stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Smluvní odměna paušální

je vhodná pro klienty, kteří pravidelně využívají právních služeb. Dohodneme pevnou částku placenou v pravidelných intervalech, například měsíčně a v daném období můžete čerpat právních služeb bez ohledu na jejich rozsah. Paušální odměna vám přinese výhodu v předvídatelnosti právních výdajů a snížení nákladů v případě nárazově zvýšené potřeby právních služeb.

Smluvní odměna podílová

je odměna, která je dohodou stran stanovena jako podíl podle výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

Vedle odměny jsou účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou, např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, náklady na překlady a znalecké posudky.

Při určování výše odměny dbáme na to, aby kromě časové a obsahové náročnosti odpovídala cena i vaším finančním možnostem. Vždy jste informováni o předpokládaném rozsahu práce a celkových nákladech a máte možnost předem navrhnout změnu formy odměny.

„Advokátní kancelář Zahuta Legal mi byla doporučena v oblasti rodinného, majetkového a trestního práva. Úzce jsem spolupracovala s panem Mgr. Zahutou, u kterého si velice cením jeho pragmatického přístupu a uvážlivého jednání. Pana magistra si vážím jak po odborné, tak osobní stránce a mohu jeho služby vřele doporučit.“
– O. J., Brno

Náš tým

Mgr. Michal Zahuta

Advokát

V advokacii se pohybuje od roku 2008 a zaměřuje se na obchodní, trestní, přestupkové a insolvenční právo.

Evidenční číslo České advokátní komory: 15811
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Kontakt

Zahuta Legal s.r.o.
Veveří 365/46
602 00 Brno
Česká republika

IČ: 03629881
DIČ: CZ03629881

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85850

Sekretariát
+420 734 311 607
kancelar@zahuta.legal

Mgr. Michal Zahuta
+420 775 924 882
zahuta@zahuta.legal

Identifikátor datové schránky
9a9tkax

Číslo bankovního účtu
215931099/0600
MONETA Money Bank

+420 734 311 607

Napište nám

Odesláním osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním v souladu se zásadami společnosti.

Jak se k nám dostanete?

Veveří 365/46, 602 00 Brno

Lze se k nám dostat autem, tramvají nebo trolejbusem. V okruhu 300 m jsou zastávky Konečného náměstí (3, 12, 25, 26), Grohova (3, 12) a Sušilova (32, 34, 36, 470). Ve všech okolních ulicích jsou vyznačeny tzv. modré zóny, na nichž lze bez problémů zaparkovat. Prvních 60 minut parkování je zdarma.